Vedtægter

for Gotvedgruppen

Nedenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen 2019.

§1

Foreningens navn er Gotvedgruppen med hjemsted i København.

§2

Det er foreningens formål at varetage medlemmernes pædagogiske og tjenstlige interesser samt virke for fremme af de sundhedspædagogiske ideer.
Dette formål søges opfyldt ved:
A – at samarbejde med andre organisationer inden for området
B – at forestå og medvirke ved efter-, videreuddannelse og videreudvikling af medlemsskaren
C – at offentliggøre viden om Gotvedbevægelse/-systemet gennem PR.

§3

Stk.1
Man kan som nyuddannet melde sig ind i Gotvedgruppen til halv pris af kontingentet det første år og efterfølgende betales fuld pris. Nyuddannede kan deltage på det kommende Kom i gang til halv pris. Herefter betales fuld pris for de kommende kurser.
Stk.2
Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.
Stk.3
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. Medlemmer, som har været i kontingentrestance i mere end et halvt år, kan efter bestyrelsens beslutning fratages medlemskab.

§4

Stk. 1
Foreningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 2
Foreningens regnskab går fra 1/6 – 31/5.

§5

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i august måned. Indkaldelse med dagsorden udsendes senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes til foreningens medlemmer.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter en foreløbig dagsorden, som skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg
9. Eventuelt
Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med kortere varsel, dog mindst 1 uge, og skal afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt med begrundelse begærer det.
Stk. 5
Ved alle afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed, idet hvert fremmødt almindeligt medlem har een stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, dog ikke ved valg til bestyrelse og andre styrende organer, hvor der i tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater, der ved første afstemning opnåede stemmelighed. Såfremt der ved omvalget er stemmelighed, foretages lodtrækning.
Stk. 6
Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem ønsker dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7
Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før generalforsamlingen afholdes, vedtægtsforslag skal dog være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

§6

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig efter reglerne i stk. 4.
Stk. 2
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Stk. 3
Alle valg er for to år – suppleanter er på valg hvert år.
Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med leder, kursusleder, sekretær, PR- ansvarlig og kasserer.
Stk. 5
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Stk. 6
Bestyrelsen er bundet af generalforsamlingens beslutninger og foreningens vedtægter, men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens vegne.
Stk. 7
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og midler og disses anvendelse i henhold til foreningens formål.
Stk. 8
Bestyrelsen fastsætter regler for dækning af medlemmernes udgifter i forbindelse med foreningens arbejde.
Stk. 9
Fratræder lederen i løbet af valgperioden, vælger bestyrelsen af sin midte en ny leder.
Stk. 10
Der skrives referat efter hvert møde, som udsendes pr. mail til bestyrelsen og er der indsigelser, skal der svares inden for en uge.
Stk. 11
Beslutning i bestyrelsen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Lederen har den afgørende stemme i bestyrelsen i tilfælde af stemmelighed.

§7

Stk. 1
Til foreningens opløsning kræves 2 generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum.
Stk. 2
Ved 1. generalforsamling kræves vedtagelse af opløsningen med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved 2. generalforsamling kræves almindelig stemmeflerhed.
Stk. 3
På den sidste generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.